janbaz.net/fa/s?a=1320

بسمه تعالی

اساسنامه جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی

 

فصل اول : کلیات

 

 ماده 1 : جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی تشکلی است که به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و آیین‌نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار جمعیت جانبازان نامیده می‌شود. عنوان اختصاری حزب جمعیت جانبازان می باشد.

 

ماده 2 : محدوده جغرافیایی فعالیت ملی می باشد.

 

ماده ۳ : مرکز اصلی جمعیت جانبازان در تهران، خیابان مفتح جنوبی، بین خیابان طالقانی و سمیه، انتهای کوچه معیر پلاک ۵۲ است و در صورت لزوم می تواند پس از رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰ در استانها شعبه و در شهرستانها به اطلاع فرمانداری دفتر ایجاد نماید.

تبصره 1 : نشانی دفتر مرکزی و شعب و دفاتر و تغییرات بعدی آنها به اطلاع وزارت کشور هواهد رسید، در غیر اینصورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.

تبصره ۲: دفتر مرکزی و شعب استانی و دفاتر شهرستانی جمعیت جانبازان نمی تواند در اماکن دولتی و مسکونی استقرار یابد.

 

 ماده ۴: جمعیت جانبازان التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام میدارد.

 

فصل دوم: عضویت

ماده ۵ : شرایط عضویت

1- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه

2- تابعیت ایرانی

3- پذیرش مفاد مرامنامه و اساسنامه

۴- عدم سوء پیشینه کیفری موثر

5- عدم انطباق متقاضی عضویت با اوصاف مقرر در ماده ۵ قانون

6- سن حداقل 18 سال تمام

۷- پذیرش پرداخت حق عضویت

8- عضو موثر حزب باید جانباز یا آزاده یا فرزند جانباز باشد.

تبصره : با توجه به تبصره ماده ۶ قانون احزاب عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی تواند به صورت همزمان عضو موثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد. 

 

ماده 6 : انواع عضویت

1- عضو حزب : داوطلب واجدالشرایطی که مراحل عضویت حزب را گذرانده و با پذیرش اساسنامه حزب دارای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می باشد.

2- عضو موثر حزب : اعضای هیئت موسس، شورای مرکزی،دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی اعضای موثر می باشند .

تبصره 1 : عضویت در یک  حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی تواند به صورت همزمان عضو موثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.

 

ماده ۷ : خاتمه عضویت در موارد زیر امکان پذیر است :

1- استعفا به صورت کتبی.

2- اخراج بنا به درخواست اکثریت اعضای شورای مرکزی یا حداقل یک بیستم اعضای اصلی جمعیت جانبازان و تصویب مجمع عمومی 3- فوت

4- احراز انطباق وضعیت عضو حزب با موارد مذکور در ماده ۵ قانون

5- حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی

6- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مندرج در ماده ۵ اساسنامه

 

فصل سوم :  تشکیلات و ارکان

ماده 8 : ارکان جمعیت جانبازان عبارتند از:

1- هیات موسس

2- مجمع عمومی

3- شورای مرکزی

۴- دبیرکل

۵- بازرسان

۶- مسئولین شعب استانی

 

ماده ۹ : هیات موسس اشخاص حقیقی می باشند که امور مربوط به تأسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تاسیس و پروانه فعالیت اقدام می‌نمایند و دارای اختیارات زیر میباشند:

1- انجام کلیه مقدمات تاسیس

2- دعوت برای برگزاری مجمع عمومی موسس برای تاسیس تشکل جمعیت جانبازان حداکثر شش ماه پس از صدور مجوز تاسیس حزب

3- برگزاری مجمع عمومی موسس و تاسیس دفاتر رسمی مطابق ماده ۶ قانون و ارائه اسناد مربوطه به کمیسیون

تبصره : هیئت موسس دارای رئیس نایب رئیس و خزانه دار خواهد بود.

 

ماده 10 : مجمع عمومی بالاترین رکن حزب است که طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می شود. حد نصاب رسمیت مجمع عمومی در نوبت اول نصف بعلاوه یک اعضای حزب می باشد. نصاب تصمیم گیری در مجمع یک سوم می باشد.

تبصره 1 : مجمع عمومی عادی سالی یک بار و حداقل یک ماه قبل از پایان دوره مسئولیت شورای مرکزی یا بازرسان برگزار می شود. مجمع عمومی فوق العاده در موارد لزوم و با پیشنهاد دو سوم اعضای شورای مرکزی یا یک سوم اعضای حزب با دستور کار انحلال حزب اصلاح مرامنامه و اساسنامه و عزل اعضای شورای مرکزی وفق مفاد اساسنامه برگزار می شود.

تبصره 2 : در صورتی که مجمع عمومی عادی در نوبت اول به حد نصاب نرسد مجمع عمومی نوبت دوم حداقل دو هفته و حداکثر یکماه بعد یک ماه بعد تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای حزب رسمیت می یابد و اعتبار تصویب هر موضوعی در آن مانند مجمع عمومی نوبت اول خواهد بود.

تبصره 3 : دعوت برای شرکت در مجمع عمومی از طریق اعلام در روزنامه کثیرالانتشار یا دعوت کتبی یا روش‌های نوین ارتباطی صورت می‌گیرد. آگهی تشکیل مجمع عمومی نوبت اول حداقل ۲۰ روز و نوبت دوم حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در روزنامه تعیین شده درج خواهد شد یا دعوت نامه به آخرین نشانه اعلامی توسط اعضا ارسال خواهد شد. دستور جلسه مجمع عمومی بایستی به طور کامل در آگهی یا دعوت نامه درج شود.

تبصره 4 : حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی مراتب باید به صورت کتبی به کمیسیون اعلام تا نماینده ای جهت نظارت اعزام شود.

تبصره ۵ : مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه مرکب از رئیس، نایب رئیس و منشی که توسط اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی انتخاب می‌شوند اداره می‌شود. هیئت رئیسه مجمع عمومی اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهی یا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی را مطابق فرم الگو تنظیم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبین حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به وزارت کشور ارسال نماید تا توسط کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره 6 : در صورتیکه دبیرکل و شورای مرکزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننماید بازرسان اقدام به دعوت برای برگزاری آن خواهد نمود. در صورت عدم اقدام بازرسان دوسوم اعضای حزب می‌توانند هیاتی را برای برگزاری مجمع عمومی تعیین نمایند. اقدامات مذکور بایستی با هماهنگی قبلی کمیسیون صورت گیرد.

 

ماده ۱۱ : مجمع عمومی دارای وظایف زیر می‌باشد :

1- انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان برای مدت سه سال

2- قبول استعفا یا عزل اعضای شورای مرکزی

۳- تصویب انحلال جمعیت جانبازان و انتخاب هیات تسویه با رعایت فصل ششم اساسنامه

۴- تغییر در مرامنامه و اساسنامه جمعیت جانبازان با رای دو سوم اعضای مجمع عمومی

5- تعیین خط مشی کلی و تصویب راهبردها و برنامه‌های کلان جمعیت جانبازان

6- استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و بازرسان و بررسی عملکرد جمعیت جانبازان در دوره گذشته

7- استماع گزارش دبیرکل از روند فعالیت

8- تصویب قطعنامه پایانی مجمع عمومی

9- تصویب آیین نامه نحوه اداره مجمع عمومی با پیشنهاد شورای مرکزی

10- تصویب ترازنامه و بودجه جمعیت جانبازان

11- تعیین میزان حق عضویت سالانه

12- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوت نامه جمعیت جانبازان

تبصره 1 : جمعیت جانبازان موظف است تغییرات مرامنامه، اساسنامه، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسین و صورتجلسه برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیسیون ارسال نماید و هرگونه تغییر در مرامنامه، اساسنامه و ارکان حزب جمعیت جانبازان در صورتی معتبر است که به تایید کمیسیون ماده 10 رسیده و در روزنامه رسمی درج شود

تبصره 2 : عزل اعضای شورای مرکزی بنا به پیشنهاد بازرسین یا درخواست یک سوم اعضای حزب و با اطلاع قبلی کمیسیون در دستور کار مجمع عمومی قرار می‌گیرد و باید به تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی برسد. در صورت عزل اعضای شورای مرکزی اعضا علی البدل به ترتیب آرا جایگزین اعضای معزول می شوند و در صورت عدم تکمیل تعداد اعضای شورای مرکزی، مجمع عمومی برای مدت باقیمانده از دوره قانونی اقدام به انتخاب اعضای جدید برای شورای مرکزی خواهد نمود. اعضای که از سوی مجمع عمومی از عضویت در شورا مرکزی عزل شده اند نمی توانند داوطلب عضویت در شورای مرکزی جایگزین شوند.

تبصره 3 : جمعیت جانبازان گزارش و مصوبات مجمع عمومی را جهت رسیدگی به کمیسیون ارسال خواهد نمود.

 

ماده ۱۲ : شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل می باشد که توسط مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میشوند. شورای مرکزی مسئولیت هدایت و تحقق اهداف حزب را بر عهده دارد.

تبصره ۱ : در صورت فوت، استعفا و یا عزل هر یک از اعضای شورای مرکزی به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد.

تبصره 2 : شورای مرکزی حداقل هر ماه یک بار و با حضور دو سوم اعضای اصلی برگزار میشود و مصوبات آن با رای اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود.عدم حضور هر یک از اعضا در3 جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب بدون عذر موجه با تشخیص شورای مرکزی در حکم استعفا از شورای مرکزی محسوب شده و به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد. اعضای علی البدل می توانند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند.

تبصره ۳ : انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره های بعدی بلامانع بوده و شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از پایان دوره تصدی انتخابات شورای مرکزی جدید را با هماهنگی کمیسیون برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن کمیسیون اعلام نماید.

تبصره 4 : نحوه تاسیس و فعالیت شعب استانی و دفاتر شهرستانی به وسیله آیین نامه داخلی حزب که در چهارچوب قوانین و مقررات به تصویب شورای مرکزی می‌رسد تعیین خواهد شد.

تبصره 5 : حداقل نصف اعضای شورای مرکزی (13 نفر) باید جانباز ۷۰ درصد باشند.    

تبصره 6 : شرایط عضویت در شورای مرکزی و بررسی صلاحیت داوطلبان بر اساس آیین نامه سازماندهی تشکیلاتی خواهد بود.

 

ماده ۱۳ : اختیارات و وظایف شورای مرکزی

1- انتخاب، قبول استعفا و عزل دبیر کل

2- انتخاب، قبول استعفا و عزل اعضای هیات اجرایی (مسئولین واحدها)

3- تدوین سیاست‌های کلان در چارچوب مرامنامه و اساسنامه و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

4- پیشنهاد آیین نامه ها و دستورالعمل های جمعیت جانبازان به مجمع عمومی برای تصویب

5- نظارت بر عملکرد هیات اجرایی

6- موافقت با تاسیس شعب استانی و دفاتر شهرستانی

7- پیگیری مصوبات مجمع عمومی

8- پذیرش عضویت اعضای جدید

9- پیشنهاد میزان حق عضویت سالانه به مجمع عمومی

10- پیشنهاد اصلاح و تغییر در مرامنامه یا اساسنامه مجمع عمومی

11- تصویب تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و تدوین شرح وظایف و اختیارات آنان

12- پیشنهاد انحلال جمعیت جانبازان

13- تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد برگزاری هرگونه راهپیمایی و تجمع

تبصره : برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی پس از اخذ مجوز، مطابق قانون و مقررات مربوطه خواهد بود.

 

ماده ۱۴ : دبیرکل عالی‌ترین مقام اجرایی حزب جمعیت جانبازان است که منتخب شورای مرکزی می‌باشد و از بین اعضای شورای مرکزی با رای اکثریت نسبی آنان برای مدت سه سال انتخاب شده و ریاست آن را به عهده دارد. وظایف و اختیارات دبیر کل به شرح زیر است :

1- دستور جلسه شورای مرکزی به اعضا

2- پیگیری مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر اجرای آن

3- ارائه گزارش سالیانه عملکرد جمعیت جانبازان به مجمع عمومی

4- پیشنهاد انتخاب، قبول استعفا و عزل اعضای هیئت اجرایی به شورای مرکزی و صدور احکام مربوطه

۵- دعوت به برگزاری مجمع عمومی در موعد مقرر و اجرای مصوبات آن

6- حفظ حراست از اموال منقول و غیرمنقول جمعیت جانبازان

7- افتتاح و رسیدگی به حسابهای جمعیت جانبازان و پرداخت دیون و وصول مطالبات

8- اقامه دعوی از طرف جمعیت جانبازان و یا دفاع نسبت به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه حزب در کلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش یا انتخاب وکیل

9- پیشنهاد ایجاد تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و شرح و وظایف آنها به شورای مرکزی

10- انتشار بیانیه ها و موضع گیری در خصوص مسائل و جریان‌های مختلف کشور از طرف جمعیت جانبازان

۱۱- پاسخگویی به کلیه تصمیمات، اقدامات و عملکرد جمعیت جانبازان

تبصره ۱ : یکی از اعضای شورای مرکزی به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی به عنوان قائم مقام دبیرکل تعیین می گردد تا در غیاب وی وظایف او را انجام دهد.

تبصره 2 : دبیرکل گزارش مجموعه اقدامات و فعالیتهای جمعیت جانبازان را در پایان هر سال شمسی جهت بررسی در اختیار کمیسیون ماده ۱۰ قانون قرار خواهد داد.

 

ماده ۱۵ : بازرسان

بازرسان 2 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل از افراد آشنا به امور بازرسی هستند که توسط مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند. بازرسان میتوانند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند. بازرسان دارای وظایف زیر می باشد :

1- نظارت بر عملکرد شورای مرکزی و دبیرکل

2- نظارت بر عملکرد کمیته ها و واحدهای اجرایی جمعیت جانبازان

3- بررسی کلیه دفاتر، اسناد و اوراق مالی جمعیت جانبازان و ارائه گزارش آنها به مجمع عمومی

4- رسیدگی به گزارش های واصله در خصوص تخلفات اعضا و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی

5- بررسی صحت روند امور در راستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه جمعیت جانبازان

6- ارائه گزارش بازرسی اعم از روند حسن انجام کار یا تخلفات احتمالی ارکان به مجمع عمومی

7- بررسی گزارش سالانه شورای مرکزی (مالی و غیرمالی)

تبصره 1 : اعضای شورای مرکزی و خویشاوندان سببی و نسبی درجه یک از هر طبقه آنان نمی توانند به عنوان بازرس حزب انتخاب کردند.

تبصره ۲ : بازرسان نمیتوانند در هیچ یک از ارکان دیگر تشکل مسئولیت داشته باشند.

تبصره 3 : کلیه اسناد و مدارک جمعیت جانبازان اعم از مالی و غیرمالی در صورت درخواست بازرسان بدون قید و شرط باید به وسیله شورای مرکزی جهت بررسی در دسترس آنان قرار گیرد

 

ماده ۱۶ : مسئولین شعب استانی

حزب میتواند در صورت لزوم جهت گسترش فعالیت‌ها و اقدامات خود با کسب مجوز از کمیسیون در استانها شعبه تأسیس نماید.

تبصره 1 : مسئولین شعبه استانی حزب به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی انتخاب می گردد

تبصره ۲ : مسئولین شعب استانی می بایست در استان محل تأسیس شعبه مربوطه سکونت داشته باشند

 

ماده ۱۷ : هیات اجرایی

هیات اجرایی متشکل از  از مسئولین واحدهای اجرایی می باشد که از بین اعضای حزب توسط دبیرکل انتخاب خواهند شد و وظایف زیر را به عهده دارند:

1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی و موارد ارجاعی از سوی دبیرکل

2- برنامه ریزی و اداره امور اجرایی مربوطه و گزارش نوبه ای آن به دبیرکل

3- فراهم آوردن زمینه برگزاری مجمع عمومی پس از تصویب شورای مرکزی

4- واحدهای اجرایی عبارتند از:

واحد ترویج گفتمان انقلاب اسلامی

واحد فرهنگی و اجتماعی

واحد تشکیلات و روشها

واحد امور ایثارگران

واحد روابط عمومی

واحد امور مالی

واحد سیاسی

 

فصل چهارم : نحوه ارتباط دبیرکل با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

 

ماده 18 : علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبیرکل موارد زیر را به کمیسیون ماده 10 احزاب ارسال می نماید:

1- گزارش برگزاری مجامع عمومی و گزارش دبیرکل به آن

2- کلیه بیانیه ها اطلاعیه ها و بولتن ها

3- یک نسخه از تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب ارکان

4- گزارش بازرسان

5- گزارش هرگونه اجتماع یا راهپیمایی که موجب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی برگزار می‌شود

6- گزارش اجمالی اقدامات مربوط به انتخابات و نتایج حاصله

7- گزارش تعداد اعضای جمعیت جانبازان و کاهش و افزایش آن به صورت سالانه

8- اعلام آمار دفاتر و شعب تشکیل شده به صورت سالانه

 

فصل پنجم : منابع مالی و درآمدی

 

ماده 19 : منابع مالی جمعیت جانبازان عبارتند از:

الف) حق عضویت اعضا

ب) کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

ج ) وجوه حاصل از فعالیت های قانونی انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه

د) کمک ها و یارانه های دولتی

ه)  وقف، وصیت و حبس

تبصره 1 : جمعیت جانبازان هیچگونه اشتغال به عملیات تجاری، اعتباری و انتفاعی نخواهد داشت

تبصره 2 : دریافت هرگونه کمک مالی خارجی ممنوع میباشد

تبصره ۳ : هرگونه استفاده جمعیت جانبازان از منابع و امکانات دولتی ، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع میباشد.

 

ماده ۲۰ : کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور به امضا مسئول واحد امور مالی و دبیرکل و مهر جمعیت جانبازان معتبر خواهد بود.

 

ماده ۲۱ : کلیه درآمدها، منابع، مصارف و هزینه‌های جمعیت جانبازان در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی برای بررسی در اختیار کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار می گیرد.

 

تبصره ۱ : سال مالی جمعیت جانبازان منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه خرداد ختم می شود.

تبصره 2 : کلیه درآمد ها و وجوه جمعیت جانبازان در حساب مخصوصی به نام جمعیت جانبازان نزد یکی از بانک های رسمی کشور نگهداری میشود.

 

فصل ششم : خاتمه فعالیت

ماده 22 : فعالیت جمعیت جانبازان در موارد زیر خاتمه می یابد:

1- انحلال طبق اساسنامه و اعلام به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

2- حکم دادگاه صالح مبنی بر انحلال

3- توقیف پروانه فعالیت از سوی کمیسیون ماده ۱۰

تبصره 1 : بدیهی است فعالیت حزب پس از رفع توقیف پروانه از سر گرفته خواهد شد

تبصره ۲ : در صورت توقیف پروانه فعالیت، جمعیت جانبازان اجازه هیچگونه فعالیتی نخواهد نداشت.

 

ماده ۲۳ : اصل بر فعالیت مستمر جمعیت جانبازان می باشد، با این وجود در صورت پیشنهاد دو سوم اعضای شورای مرکزی و تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی و پس از تصویب کمیسیون ماده ۱۰ جمعیت جانبازان منحل خواهد شد.

تبصره ۱ : در صورت انحلال جمعیت جانبازان امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت، زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده کمیسیون و نماینده دادستان محل انجام میشود.

تبصره 2 : هر نوع فعالیت با عنوان جمعیت جانبازان پس از انحلال ممنوع می باشد.

 

فصل هفتم : سایر مقررات

 

ماده ۲۴ : مکاتبات رسمی جمعیت جانبازان با امضای دبیرکل و یا قائم مقام وی و با مهر جمعیت جانبازان انجام می شود.

دبیرکل در حفظ سربرگ، مهر و نماد جمعیت جانبازان دارای مسئولیت قانونی میباشد.

 

ماده ۲۵ : اقداماتی که در مرامنامه و اساسنامه پیش‌بینی شده و نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز مربوطه قابل اجرا میباشد.

 

ماده ۲۶ : جمعیت جانبازان موظف است در صورتیکه در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نماید مسئولیت آن را پذیرفته و مراتب آن را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ برساند.

 

ماده ۲۷ : تاسیس هرگونه شعبه و دفتر خارج از کشور ممنوع میباشد.

 

ماده ۲۸ : مرامنامه و اساسنامه جمعیت جانبازان پس از صدور پروانه فعالیت به هزینه حزب در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شود.

 

این اساسنامه در 7 فصل و 28 ماده و 37 تبصره در تاریخ 19 / 07 / 1397 به تصویب شورای مرکزی و در تاریخ ..........................................به تایید کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی رسید.

 


 

 

بسمه تعالی

مرامنامه جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی

 الذین استجابوا لله والرسول من بعدما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجرعظیم  (آل عمران- 172)

«جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام میدارد»

جهان بینی

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند یکتاست و هم اوست که انسان را بعنوان اشرف مخلوقات عالم، بر سرنوشت خود حاکم گردانیده است. معرفت انسان  به مبدا حیات و مقصد عالم، و ایصال به کمال انسان از طریق وصول به توحید و نفی عبودیت غیرخدا ، هدف خلقت آدمی است.  نگاه انسان موحد مسلمان به آفرینش و آفریدگار و آفریدگان  ،و درک درست رابطه خدا و انسان ، خدا و طبیعت ، و انسان و طبیعت، تنها با الهام از منابع حقیقی شناخت - که همانا انبیاء عظام و ائمه معصومین علیهم السلام هستند – ممکن است که این حقیقت طیبه ،در آموزه های اصیل معرفتی ما ازجمله دوره دروس جهان بینی الهی استادشهید مرتضی مطهری به تفصیل بیان گردیده است.

مبانی فکری وعقیدتی

درواپسین سال های قرن بیستم پیروزی انقلاب شکوهمنداسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) ،سلطه اهریمنی استکبارجهانی را درتمام ابعادمعرفتی ،فرهنگی وسیاسی به چالش کشاندومحیط زندگی بشر رادرآستانه هزاره سوم باتغییراتی بنیادین مواجه کرد آن چنان که دراندک زمانی صحنه جهانی به میدان کارزار سرنوشت ساز اسلام ناب محمدی با الحادواستکبار وتفرعن مدرن مبدل گردید ودریک کلام تمامیت جبهه توحید درمقابل جریان شرک جهانی قرارگرفت.

نظام سلطه با همه توش وتوان خود وبکارگیری تمام ادوات وابزاروامکانات سخت ونرم به مقابله بانظام اسلامی برخاسته ازاراده الهی ملت سلحشورایران برخاست و تضاد وتخاصم جبهه رحمانی استصلاح وجریان شیطانی استکبار جلوه ای تمام عیار وابعادی فراگیردرمقیاس جهانی به خودگرفت و چنین شدکه سلحشوران حق طلب  سرزمین ولی الله الاعظم (عج) درجایگاه پرچم داران اصلی وراستین اردوگاه توحیددرعصرحاضرنشستند.

موفقیت و سربلندی نظام اسلامی در همة این رویارویی ها و استمرار آن تاکنون جز در سایه اعتقاد به نصرت الهی وهدایت های غیبی حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه ، پیروی از ولایت مطلقه فقیه و حضور مردم در صحنه میسر نبوده است. مردمی که با نثار مال، جان و فرزندان خود در برابر زیاده خواهی های دشمنان مقاومت کرده و مصداق آیة کریمة «ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموافلاخوف علیهم ولاهم یحزنون.احقاف-13» شدند. اگرچه امروز مبارزه و جهاد نظامی به ظاهر خاتمه یافته است، اما نظام سلطه و استکبار جهانی از دشمنی با ملت ایران دست برنداشته و دراین هنگامه بیداری اسلامی - که جمهوری اسلامی به عنوان الگوی تمام عیار مردم سالاری دینی دربین جوامع مسلمان جلوه گرشده است - تلاش می کند از راه های مختلف و با استفادة از شیوه های نفوذ، استحاله، براندازی و جنگ نرم ،کارآمدی نظام اسلامی را به چالش کشانده وبا شکستن وبه سازش واداشتن کانون خیزش جهانی اسلام علیه استکبار ناامیدی از مبارزه را باردیگر برجهان بپا خاسته اسلام حاکم گرداند.

از این رو استمرارحضور مجاهدانه وانقلابی درصحنه های گوناگون مجاهدت وفداکاری ، هم چنان به عنوان تکلیفی بزرگ فراروی مومنان ووفاداران به آرمان های مقدس انقلاب اسلامی وامام راحل عظیم الشان قراردارد و دراین راه پرفراز وفرود، راهنمای عمل همه مبارزان تکلیف گرای عصر حاضر ، این کلام نورانی خمینی کبیر است که فرمود: " تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست، ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسى دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم «لا اله الّا اللَّه» را بر قلل رفیع کرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوریم".

بی گمان ظهورنسل جدیدی ازمبارزان ومجاهدان راه خدا در این نقطه ازعالم که فرهنگ دیرینه اش آراسته به زیور ارادت ودلدادگی به خاندان عصمت وطهارت علیهم السلام است ازجمله آثار وبرکات همین مبارزه ای است که طی نیم قرن گذشته میان انقلاب اسلامی  وجهانخواران درجریان بوده است و بازماندگان این نسل ناب یعنی جانبازان وآزادگان ورزمندگان وخاندان معظم شهیدان والامقام، امروز مصمم اند درصحنه دیگری از رویارویی بادشمن غدار – که همانا میدان جهادفرهنگی وعلمی وسیاسی است – به مسئولیت تاریخی خود دردفاع خردمندانه از آرمان ها وارزش های الهی انقلاب اسلامی قیام کنند.

 جامعه جانبازان فعال در حوزه فرهنگ وسیاست در طول سی سال گذشته به مقوله فعالیت فرهنگی و سیاست ورزی از همان دریچه ای نگاه کرده که در دوران دفاع مقدس 8 ساله به مقوله مقاومت و جهاد و شهادت و ایثار و فداکاری نگریسته است .در نزد اصحاب جهاد و جانبازی، ضرورت حضور در عرصه  های فرهنگی واجتماعی ، تفاوتی با ضرورت و ماهیت حضور در سنگر نبرد و پشت خاکریز جبهه ندارد و لذا حضور در میدان کنش گری سیاسی ، از همان جنس حضور در میدان جهاد و جنگ است و اساسا" در منطق مجاهدان راه خدا و در نزد کسانی که مشی و مرام مومنانه و مجاهدانه را برای زندگی خویش برگزیده اند، همه رویکردها و کارکردها و کنش ها، منبعث و ملهم از مهم ترین آموزه عمیق معرفتی است که در مکتب امام راحل عظیم الشان آن را فرا گرفته اند و آن عبارت است از آموزه نورانی تکلیف گرایی؛ یعنی عمل به تکلیف با نیت ناب برای نیل به کمال و رستگاری و تحصیل رضای خدای متعال.

تکلیف گرایی، نقطه عزیمت جانبازان و ایثارگران و جهاد پیشه گان، در همه عرصه هایی است که مقصد و مقصود آن حرکت ها، اعتلای ارزش ها و دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی و مکتب انقلابی امام راحل بوده است. به برکت همین اخلاص در عمل و توجه به تکلیف الهی است که امروزه جانبازان وایثارگران در زمره پیشروان و پیشگامان عرصه های گوناگون اجتماعی قرار گرفته اند و حضور مستمر تاثیرگزارشان در راهبری حیات جمعی جامعه ایرانی، آن ها را به تدریج در ردیف یکی از موثرترین گروه های مرجع اجتماعی نشانده.

از این رو،جامعه جانبازان وفادار به انقلاب اسلامی با اعتقاد و پای بندی به:

 1. اسلام و تعالیم فردی و اجتماعی آن به ویژه آموزه نجات بخش تکلیف گرایی به عنوان یگانه راه نجات وکمال وسعادت بشر
 2. ارزش ها و آرمان های برآمده از انقلاب اسلامی
 3. اصل مترقی "ولایت مطلقه فقیه" به عنوان نماد عینی مردم سالاری دینی.
 4. مبانی و اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران مبتنی برقانون اساسی.
 5. اندیشه ها، رهنمودها و فرامین امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی درمیادین مقدس نبرد انقلابی علیه جبهه استکبار خصوصاجهاد فرهنگی -که مهم ترین عرصه رویارویی با جهان خواران است - حضور مصمم ومستمر خواهد داشت

اهداف

 قرارگرفتن  جانبازان وآزادگان وایثارگران در جایگاه مرجعیت اجتماعی، ضرورت صورت بندی جامعه ایثارگری بویژه جانبازان در قالب و هیات یک تشکل فراگیر را اقتضاء می کند. ثمره مبارک این سازماندهی، پیوند سازمان یافته جانبازان با متن جامعه و توده های مردم خواهد بود تا جهت گیریهای کلان نظام و منویات مقدس رهبر جانباز انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در بستر های مناسب اجتماعی بهتر از پیش تحقق یابد ودر یک کلام گفتمان اصیل وناب انقلاب اسلامی  با همه ابعادش در جامعه ،جاری وساری شود ؛ گفتمانی که منبعث از اندیشه نورانی حضرت امام خمینی(ره) است که خود ریشه در معارف الهی و اسلام ناب محمدی(ص)دارد واین اندیشه وحیانی در فرموده ها و سیره عملی آن حضرت تجلی یافته واستمرار آن نیز با تشریح درست نظری و نگاه های عمیق و مواضع

حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در زوایای مختلف محقق گشته است. هم از این رو است که نقطه نظرها ونگاه های موشکافانه و مواضع خاص بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر فرزانه انقلاب در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی واجتماعی و نگاه ویژه به مسایل جهان  به خصوص دنیای اسلام، چارچوب های فکری گفتمان ناب واصیل انقلاب اسلامی را تشکیل میدهد و باید به عنوان راهنمای عمل ، سرلوحه  رفتارهای جریان وجبهه بزرگ مومنان به انقلاب قرارگیرد.

آن چه در این مقطع از حیات انقلاب اسلامی اهمیت انسجام تشکیلاتی رادوچندان کرده ودغدغه داران دین اندیش و تکلیف گرای جامعه جانبازی را به اقدامی عملی در ایجادتشکیلات فرامی خواند ،هدف گذاری عالمانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی  برای آینده سیاست ورزی انقلابی در کشور و دمیدن روح حماسه در کالبد کنش های فرهنگی اجتماعی وسیاسی نیروهای وفادار ومومن به انقلاب اسلامی است.

نظر به مراتب پیش گفته، "جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی"، به عنوان بخشی از جبهه بزرگ وفاداران به انقلاب اسلامی وبا هدف کمک به تحقق حاکمیت ارزش های الهی ،به همت جمع کثیری از جانبازان  انقلابی فعال در عرصه های فرهنگی و اجتماعی که باور به اسلام ناب، پای بندی به ارزش های برآمده از انقلاب اسلامی، عشق و ارادت خالصانه به امام انقلاب و اعتقاد عمیق و عارفانه به ولایت مطلقه فقیه و تبعیت و اطاعت متعبدانه از ولی امر زمان  وبزرگ جانباز جهان اسلام حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی)را با اهداء سلامت خود در راه تحکیم مبانی و اصول و آرمان ها و آموزه های مکتب نورانی و حیات بخش امام راحل، به اثبات رسانده اند، تاسیس شده است.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی اگرچه به سبب هویت و تشخص جانبازی  موسسین واعضای رسمی آن، عنوان «جانبازان » را بر پیشانی خود دارد، اما متعلق به همه کسانی است که دل در گرو فرهنگ جانبازی برای اسلام عزیز و ایران اسلامی دارند و قلبا" آماده فداکاری برای آرمان های بنیانگذار کبیر و عظیم الشان انقلاب و تحقق منویات و مطالبات عدالت طلبانه و عزت مدارانه ولی امر زمان، رهبر جانباز و سرافراز انقلاب اسلامی هستند.

از این رو همه مومنانی که کنش گری اجتماعی فرهنگی و سیاسی را وسیله ای برای ترویج گفتمان عقلانی، معنویت گرا و عدالت محور امام راحل عظیم الشان تلقی می کنند و رویکردی تکلیف مدارانه و مأخوذ از پیوستگی سیاست و دیانت،به فعالیت فرهنگی، اجتماعی وسیاسی دارند،.در جبهه گسترده و فراگیر جانبازان انقلاب اسلامی جای می گیرند

راهبردهای کلان

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی ؛

اولا" تشکلی است با رویکرد اجتماعی که پیوند وثیق با متن جامعه و آحادمردم را اساس حرکت خود قرارداده و به واسطه حضور تاثیر گذارجانبازان در متن مردم ومیان اقشار وطبقات وطیف های گوناگون اعم از شهروندان عادی و نخبگان ، تلاش درجهت بسیج وانسجام بخشی به سرمایه اجتماعی در مسیر بسط وتحکیم گفتمان انقلاب اسلامی را سرلوحه رفتار تشکیلاتی خودقرارداده است .

ثانیا" تشکلی است با راهبرد فرهنگی و در خدمت گسترش فرهنگ توحید و عبودیت و معنویت و تقوا و جهاد و ایثار و جانبازی و وفاداری به ارزش ها ونیزترویج سبک والگوی زندگی اسلامی وکمک به حرکت درمسیر تحقق وتاسیس جامعه نمونه نبوی، که بر چهارپایه توسعه معرفت،تعمیق معنویت،تکثیر محبت و تحکیم عدالت بنا می شود  و حیات طیبه را برای بشریت به ارمغان می آورد .

 ثالثا" تشکلی است با کارکرد سیاسی که با هدف تأثیرگذاری مثبت وسازنده بر روند عمومی حکمرانی و اداره کشور شکل گرفته است و تلاش خواهدکرد فارغ از سهم خواهی های مشئوم و رایج در عرصه سیاسی و با تکیه بر شاخص های  مصرح در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب ، نظارت مسئولانه بر عملکرد متولیان امور ، عمل به فریضه امربه معروف ونهی ازمنکر ،و نقد خردمندانه ، عالمانه و منصفانه اصحاب قدرت را ،وجهه همت خود نماید .

سیاست ها

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، به مثابه بخشی از جبهه وسیع وفراگیر انقلاب اسلامی، چتری است گسترده  بر سر همه نیروهای انقلابی معتقد به اسلام و انقلاب اسلامی وملتزم به ولایت مطلقه فقیه .از این روتعامل جمعیت جانبازان با جریان ها و جمعیت ها و گروه ها و احزاب وفادار به آرمان های امام و راه و رسم رهبری، از نوع برادرانه و از جنس هم فکری و هم اندیشی ، همکاری وهمدلی ، وهمگرایی وهم افزایی خواهد بود ، در عین حال در مواقع و مواضع تصمیم ، مستقل از همه جناح ها و جریان ها و جمعیت ها و فقط در چارچوب اوامر ولی امر و در مسیر تحقق منویات معظم له تصمیم گیری و اتخاذ موضع خواهدنمود. بر این مبنا ، سیاست ورزی مؤمنانه و حرکت بر مدار اخلاق اسلامی، مشی و مرام جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در مواجهه با موضوعات سیاسی و نیز سیاستمداران و دولت مردان وصاحبان قدرت خواهد بود .

برنامه ها

 1. طراحی، تدوین و ارائة برنامه های ساختاری و موضوعی کارآمد و اثربخش در حوزه های اجتماعی فرهنگی اقتصادی وسیاسی براساس گفتمان انقلاب اسلامی
 2. طراحی و تدوین نظام مدیریت مطالبات رهبری، نخبگان ایثارگر، اقشار و گروه های مختلف مردم از مسوولین و دست اندرکاران دستگاه ها و نهادهای کشور
 3. طراحی، تدوین، استقرار و اجرای فرآیند نظارت گفتمانی و عملکردی بر اهداف، دیدگاه ها، جهت گیری ها و اقدامات مسوولین و دست اندرکاران دستگاه ها و نهادها در چهار چوب قوانین و مقررات موضوعه کشور
 4. اتخاذ، تبیین و اعلام مواضع در مقاطع مهم ،حساس،تعیین کننده وسرنوشت سازدرحفظ کیان انقلاب اسلامی درداخل وخارج کشور
 5. برقراری ارتباط موثر با اقشار و گروه های مختلف اجتماعی وتمهید برنامه های متناسب با هریک ازاقشار
 6. جریان سازی مثبت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در جهت ایجاد و افزایش شور و نشاط انقلابی در جامعه
 7. طراحی، ایجاد، توسعه و مدیریت شبکه های اجتماعی و بهره گیری از آنان در جهت تاثیرگذاری بر جامعه
 8. ایجاد، حفظ و توسعه ارتباطات و همکاری های درون و برون تشکیلاتی بمنظور ایجاد هم افزایی حداکثری بااستفاده از روش های حضوری وغیرحضوری ارتباطات نظیر برگزاری نشست ها وکارگاه های تخصصی منطقه ای واستانی واردوهای جهادی وفرهنگی
 9. برنامه ریزی و سازماندهی تشکیلاتی برای مشارکت فعال واثرگذار در حرکت های فرهنگی واجتماعی در مقاطع ومناسبت های مذهبی و انقلابی وملی
 10. فعالیت در جهت تحکیم ونهادینه کردن فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی و تفکر بدیع مردم سالاری دینی از طریق مشارکت فعال وتاثیرگذار درانتخابات وترغیب وتهییج وجهت دهی اقشار مختلف به مشارکت وحضور حماسی درپای صندوق های رای
 11. انتشار نشریه (ارگان تشکیلاتی) پس از اخذمجوز از مراجع ذیربط ،وبکارگیری فناوری های نوین رسانه ای برای تبیین مبانی فکری وعقیدتی ،ترویج گفتمان اتقلاب اسلامی ومکتب امام (ره) ،اعلام مواضع فرهنگی اجتماعی اقتصادی وسیاسی ، وآگاهی بخشی وتقویت ارتباطات درون تشکیلاتی
 12. برگزاری برنامه سخنرانی وپرسش وپاسخ منظم ادواری به منظور روشنگری وبصیرت افزایی عمومی نسبت به مسائل مهم ایران وجهان
 13. مشارکت وهمکاری با نهادهای حوزوی ودانشگاهی وانجمن ها وموسسات علمی وفرهنگی درزمینه نهضت نرم افزاری و تحول درعلوم انسانی و تقویت وتوسعه کرسی های آزاد اندیشی ونظریه پردازی

رویکردهای کلی

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با سرلوحه قراردادن اهداف و آرمان های بلند انقلاب اسلامی و تحت هدایت های داهیانه رهبرمعظم انقلاب اسلامی ، مسایل گوناگون کشور را با رویکردهای انقلابی به شرح زیر تعقیب خواهدکرد:

فرهنگی:

1-پاسداری از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی وآرمان های مقدس امام خمینی (ره)و کوشش در جهت تحقق منویات والای امام خامنه ای(مدظله العالی).1. تلاش درجهت ترویج فرهنگ و ارزش های انقلاب بویژه ارزش های دفاع مقدس

 1. تبیین و تاکید بر راهبرد جهاد، ایثار و مقاومت در عرصه های گوناگون اداره کشور

3 . کمک به تبیین وترویج سبک زندگی اسلامی درجامعه

 1. تاکید بر ایمان و اخلاق برای ایفای نقش در عرصه های گوناگون ، ترویج مناسبات سالم اجتماعی در کشور، مقابله باتهاجم سازمان یافته فرهنگی بیگانگان، وتقویت نقادی مشفقانه وناصحانه سیاست هاوعملکردهای صاحبان قدرت در چهارچوب قوانین مربوط

اقتصادی:

1-کمک به تبیین گفتمان عزت وپیشرفت به عنوان یگانه راه حفظ وارتقاء توامان استقلال کشور و رفاه ملی.

 1. کمک به تبیین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ونقد مبانی نظری تمدن غرب وآثارعملی توسعه به سبک غربی

3 . اتکا به ظرفیت های درونی نظام و کاهش وابستگی به خارج بعنوان الگوی مناسب پیشرفت کشور

اجتماعی:

1.اتکا به فرهنگ و هویت اسلامی - ایرانی جهت کاهش و ترمیم گسست های اجتماعی موجود در سطح کشور

2.کمک به احیای سنت نجات بخش  امربه معروف ونهی ازمنکر به عنوان وظیفه ای همگانی با تاسی به سیره حسینی والهام از مکتب عاشورا ،درسطوح مختلف جامعه و کلیه مناسبات مدنی ،اجتماعی وحکومتی

 1. تاکید برالگوهای رفتار اجتماعی تراز اسلام(محبت ،موعظه حسنه وجدال احسن ) و اتخاذ راهبردجذب حداکثری ودفع حداقلی

سیاسی:

 1- بسط وتبیین فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی با تاکید بر الگوی حکومت مبتنی برمردم سالاری دینی

2.گسترش فرهنگ نقد خردمندانه، عالمانه و منصفانه اصحاب قدرت در سطوح مختلف کشور و اقناع افکار عمومی در خصوص پاسخگویی مسوولان 3. اعتقاد به اصول عزت، حکمت، مصلحت و نفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری در اهداف، جهت گیری ها و اقدامات مرتبط با سیاست خارجی کشور

 1. حمایت از تحکیم و توسعه روابط با جهان اسلام در جهت تشکیل امت واحده اسلامی
 2. تلاش در جهت بهره گیری از ظرفیت متراکم جهان اسلام در جهت رفع مشکلات و آلام آنها
 3. تلاش برای سازماندهی وحمایت ازتشکیل و تجهیز خطوط مبارزه با نظام سلطه و استکبار جهانی در سراسر جهان

اجرایی:

1- تلاش برای تحقق منویات و مطالبات عدالت طلبانه رهبری معظم انقلاب ومبارزه جهادگونه با مظاهر فقروفساد و تبعیض و رسوا نمودن کانون های نامشروع قدرت و ثروت

 1. تبیین و ترویج الگوی صحیح مدیریتی دولتمردان و حاکمان نظام اسلامی در سطح جامعه
 2. پیگیری استقرار عدالت در حوزة نظریه پردازی و اجرای برنامه های نگهداشت و توسعه کشور

حقوقی:

1- پایبندی به حقوق شهروندی عموم براساس تامین کرامت و منزلت انسانی از طریق تامین امنیت و آزادی برای آنان

 1. حمایت از گسترش آزادی های مشروع و قانونمند در حوزه های فردی و اجتماعی و مقابله با تحجر و التقاط وانحراف