بسمه تعالی

اساسنامه جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی

فصل اول : کلیات

ماده 1 : جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی تشکلی است که به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و آیین‌نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار جمعیت جانبازان نامیده می‌شود. عنوان اختصاری حزب جمعیت جانبازان می باشد.

 

ماده 2 : محدوده جغرافیایی فعالیت ملی می باشد.

 

ماده ۳ : مرکز اصلی جمعیت جانبازان در تهران، خیابان مفتح جنوبی، بین خیابان طالقانی و سمیه، انتهای کوچه معیر پلاک ۵۲ است و در صورت لزوم می تواند پس از رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰ در استانها شعبه و در شهرستانها به اطلاع فرمانداری دفتر ایجاد نماید.

تبصره 1 : نشانی دفتر مرکزی و شعب دفاتر و تغییرات بعدی آنها به اطلاع وزارت کشور خواهد رسید، در غیر اینصورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.

تبصره ۲: دفتر مرکزی و شعب استانی و دفاتر شهرستانی جمعیت جانبازان نمی تواند در اماکن دولتی و مسکونی استقرار یابد.

 

ماده ۴: جمعیت جانبازان التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام میدارد.

 

فصل دوم: عضویت

ماده ۵ : شرایط عضویت

1- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه

2- تابعیت ایرانی

3- پذیرش مفاد مرامنامه و اساسنامه

۴- عدم سوء پیشینه کیفری موثر

5- عدم انطباق متقاضی عضویت با اوصاف مقرر در ماده ۵ قانون

6- سن حداقل 18 سال تمام

۷- پذیرش پرداخت حق عضویت

8- عضو موثر حزب (اعضای هیئت موسس، شورای مرکزی،دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی اعضای موثر می باشند) که باید از بین جانبازان یا آزادگان یا فرزندان جانبازان و یاران باشند. ( منظور از یاران، مجموعه ایثارگرانی هستند که تحت فرم یاران به عضویت جمعیت پذیرفته شده اند)

تبصره : با توجه به تبصره ماده ۶ قانون احزاب عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی تواند به صورت همزمان عضو موثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.

 

ماده 6 : انواع عضویت

1- عضو حزب : داوطلب واجدالشرایطی که مراحل عضویت حزب را گذرانده و با پذیرش اساسنامه حزب دارای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می باشد.

2- عضو موثر حزب : اعضای هیئت موسس، شورای مرکزی،دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی اعضای موثر می باشند .

تبصره 1 : عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی تواند به صورت همزمان عضو موثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.

 

ماده ۷ : خاتمه عضویت در موارد زیر امکان پذیر است :

1- استعفا به صورت کتبی.

2- اخراج بنا به درخواست اکثریت اعضای شورای مرکزی یا حداقل یک بیستم اعضای اصلی جمعیت جانبازان و تصویب مجمع عمومی 3- فوت

4- احراز انطباق وضعیت عضو حزب با موارد مذکور در ماده ۵ قانون

5- حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی

6- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مندرج در ماده ۵ اساسنامه

 

فصل سوم : تشکیلات و ارکان

ماده 8 : ارکان جمعیت جانبازان عبارتند از:

1- هیات موسس

2- مجمع عمومی

3- شورای مرکزی

۴- دبیرکل

۵- بازرسان

۶- مسئولین شعب استانی

 

ماده ۹ : هیات موسس اشخاص حقیقی می باشند که امور مربوط به تأسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تاسیس و پروانه فعالیت اقدام می‌نمایند و دارای اختیارات زیر میباشند:

1- انجام کلیه مقدمات تاسیس

2- دعوت برای برگزاری مجمع عمومی موسس برای تاسیس تشکل جمعیت جانبازان حداکثر شش ماه پس از صدور مجوز تاسیس حزب

3- برگزاری مجمع عمومی موسس و تاسیس دفاتر رسمی مطابق ماده ۶ قانون و ارائه اسناد مربوطه به کمیسیون

تبصره : هیئت موسس دارای رئیس نایب رئیس و خزانه دار خواهد بود.

 

ماده 10 : مجمع عمومی بالاترین رکن حزب است که طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می شود. حد نصاب رسمیت مجمع عمومی در نوبت اول نصف بعلاوه یک اعضای حزب می باشد. نصاب تصمیم گیری در مجمع یک سوم می باشد.

تبصره 1 : مجمع عمومی عادی در هر دوره یک بار و حداقل یک ماه قبل از پایان دوره مسئولیت شورای مرکزی با دعوت دبیرکل یا بازرسان برگزار میشود. مجمع عمومی فوق العاده در موارد لزوم و با پیشنهاد دو سوم اعضای شورای مرکزی یا یک سوم اعضای حزب با دستور کار انحلال حزب، اصلاح مرامنامه و اساسنامه و عزل اعضای شورای مرکزی وفق مفاد اساسنامه برگزار می شود.

تبصره 2 : در صورتی که مجمع عمومی عادی در نوبت اول به حد نصاب نرسد مجمع عمومی نوبت دوم حداقل دو هفته و حداکثر یک ماه بعد یک ماه بعد تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای حزب رسمیت می یابد و اعتبار تصویب هر موضوعی در آن مانند مجمع عمومی نوبت اول خواهد بود.

تبصره 3 : دعوت برای شرکت در مجمع عمومی از طریق اعلام در روزنامه کثیرالانتشار یا دعوت کتبی یا روش‌های نوین ارتباطی صورت می‌گیرد. آگهی تشکیل مجمع عمومی نوبت اول حداقل ۲۰ روز و نوبت دوم حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در روزنامه تعیین شده درج خواهد شد یا دعوت نامه به آخرین نشانه اعلامی توسط اعضا ارسال خواهد شد. دستور جلسه مجمع عمومی بایستی به طور کامل در آگهی یا دعوت نامه درج شود.

تبصره 4 : حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی مراتب باید به صورت کتبی به کمیسیون اعلام تا نماینده ای جهت نظارت اعزام شود.

تبصره ۵ : مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه مرکب از رئیس، نایب رئیس و منشی که توسط اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی انتخاب می‌شوند اداره می‌شود. هیئت رئیسه مجمع عمومی اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهی یا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی را مطابق فرم الگو تنظیم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبین حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به وزارت کشور ارسال نماید تا توسط کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره 6 : در صورتیکه دبیرکل و شورای مرکزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننماید هیئت بازرسی اقدام به دعوت برای برگزاری آن خواهد نمود. در صورت عدم اقدام هیئت بازرسی دوسوم اعضای حزب می‌توانند هیاتی را برای برگزاری مجمع عمومی تعیین نمایند. اقدامات مذکور بایستی با هماهنگی قبلی کمیسیون صورت گیرد.

 

ماده ۱۱ : مجمع عمومی دارای وظایف زیر می‌باشد :

1- انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان برای مدت سه سال

2- مجمع عمومی در خصوص استعفا و یا عزل شورای مرکزی با نصاب دو سوم آرا اتخاذ و تصمیم میکنند

۳- تصویب انحلال جمعیت جانبازان و انتخاب هیات تسویه با رعایت فصل ششم اساسنامه

۴- تغییر در مرامنامه و اساسنامه جمعیت جانبازان با رای دو سوم اعضای مجمع عمومی

5- تعیین خط مشی کلی و تصویب راهبردها و برنامه‌های کلان جمعیت جانبازان

6- استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و بازرسان و بررسی عملکرد جمعیت جانبازان در دوره گذشته

7- استماع گزارش دبیرکل از روند فعالیت

8- تصویب قطعنامه پایانی مجمع عمومی

9- تصویب آیین نامه نحوه اداره مجمع عمومی با پیشنهاد شورای مرکزی

10- تصویب ترازنامه و بودجه جمعیت جانبازان

11- تعیین میزان حق عضویت سالانه

12- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوت نامه جمعیت جانبازان

تبصره 1 : جمعیت جانبازان موظف است تغییرات مرامنامه، اساسنامه، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسین و صورتجلسه برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیسیون ارسال نماید و هرگونه تغییر در مرامنامه، اساسنامه و ارکان حزب جمعیت جانبازان در صورتی معتبر است که به تایید کمیسیون ماده 10 رسیده و در روزنامه رسمی درج شود

تبصره 2 : عزل اعضای شورای مرکزی بنا به پیشنهاد بازرسین یا درخواست یک سوم اعضای حزب و با اطلاع قبلی کمیسیون در دستور کار مجمع عمومی قرار می‌گیرد و باید به تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی برسد. در صورت عزل اعضای شورای مرکزی اعضا علی البدل به ترتیب آرا جایگزین اعضای معزول می شوند و در صورت عدم تکمیل تعداد اعضای شورای مرکزی، مجمع عمومی برای مدت باقیمانده از دوره قانونی اقدام به انتخاب اعضای جدید برای شورای مرکزی خواهد نمود. اعضایی که از سوی مجمع عمومی از عضویت در شورا مرکزی عزل شده اند نمی توانند داوطلب عضویت در شورای مرکزی جایگزین شوند.

تبصره 3 : جمعیت جانبازان گزارش و مصوبات مجمع عمومی را جهت رسیدگی به کمیسیون ارسال خواهد نمود

 

ماده ۱۲ : شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 10 نفر عضو علی البدل می باشد که توسط مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میشوند. شورای مرکزی مسئولیت هدایت و تحقق اهداف حزب را بر عهده دارد.

تبصره ۱ : در صورت فوت، استعفا و یا عزل هر یک از اعضای شورای مرکزی به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد.

تبصره 2 : شورای مرکزی حداقل هر ماه یک بار و با حضور دو سوم اعضای اصلی برگزار میشود و مصوبات آن با رای اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود.عدم حضور هر یک از اعضا در3 جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب بدون عذر موجه با تشخیص شورای مرکزی در حکم استعفا از شورای مرکزی محسوب شده و به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد. اعضای علی البدل می توانند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند.

تبصره ۳ : انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره های بعدی بلامانع بوده و شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از پایان دوره تصدی انتخابات شورای مرکزی جدید را با هماهنگی کمیسیون برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن کمیسیون اعلام نماید.

تبصره 4: نحوه تاسیس و فعالیت شعب استانی و دفاتر شهرستانی به وسیله آیین نامه داخلی حزب که در چهارچوب قوانین و مقررات به تصویب شورای مرکزی می‌رسد تعیین خواهد شد.

تبصره 5 : شرایط عضویت در شورای مرکزی و بررسی صلاحیت داوطلبان بر اساس آیین نامه سازماندهی تشکیلاتی خواهد بود.

 

ماده ۱۳ : اختیارات و وظایف شورای مرکزی

1- انتخاب، قبول استعفا و عزل دبیر کل

تبصره : درخصوص قبول استعفا و یا عزل دبیرکل رای دو سوم اعضای شورای مرکزی (25 نفر) الزامی است

2- نظارت بر انتخاب، قبول استعفا و عزل اعضای هیات اجرایی (مسئولین واحدها)

تبصره : درخصوص مخالفت با استعفا و عزل اعضای هیات اجرایی (مسئولین واحدها) رای دو سوم کل اعضای شورای مرکزی(25نفر) الزامی است

3- تدوین سیاست‌های کلان در چارچوب مرامنامه و اساسنامه و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

4- پیشنهاد عناوین آیین نامه ها و دستورالعمل های جمعیت جانبازان مورد نیاز به واحد تشکیلات و روشها برای تهیه و تصویب در شورای مرکزی

5- نظارت تعریف شده بر عملکرد هیات اجرایی و شعب استانی

6- موافقت با تاسیس شعب استانی و دفاتر شهرستانی

7- پیگیری مصوبات مجمع عمومی

8- طراحی سازوکار و اطمینان بخش برای عضویت اعضای جدید

9- پیشنهاد میزان حق عضویت متناسب با تورم سالانه به مجمع عمومی

10- پیشنهاد اصلاح یا انحلال جمعیت جانبازان به مجمع عمومی در صورت تخطی از مرامنامه و اساسنامه

11- تصویب ساختار و آیین نامه های تشکیلاتی و آیین نامه های مورد نیاز واحدها

12- پیشنهاد انحلال جمعیت جانبازان

13- تبیین و تصویب سازو کار برای برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی با اخذ مجوز در چهارچوب قوانین و مقررات

تبصره: هیچ یک از وابستگان (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر) منتخب شورای مرکزی نمی‌توانند همزمان عضو اصلی و علی البدل و بازرسان شورای مرکزی باشند.

 

ماده ۱۴ : دبیرکل عالی‌ترین مقام اجرایی حزب جمعیت جانبازان است که منتخب شورای مرکزی می‌باشد و از بین اعضای شورای مرکزی با رای اکثریت نسبی آنان برای مدت سه سال انتخاب شده و ریاست آن را به عهده دارد. وظایف و اختیارات دبیر کل به شرح زیر است :

1- اعلام دستور جلسه شورای مرکزی به اعضا و دعوت از میهمانان و دبیران شعب استانی متناسب با دستور جلسه

2- پیگیری مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر اجرای آن

3- ارائه گزارش سالیانه عملکرد جمعیت جانبازان به مجمع عمومی

4- اعلام انتخاب، قبول استعفا و عزل اعضای هیئت اجرایی به شورای مرکزی و صدور احکام مربوطه

۵- دعوت به برگزاری مجمع عمومی در موعد مقرر و اجرای مصوبات آن

6- حفظ حراست از اموال منقول و غیرمنقول جمعیت جانبازان

7- افتتاح و رسیدگی به حسابهای جمعیت جانبازان و پرداخت دیون و وصول مطالبات

8- اقامه دعوی از طرف جمعیت جانبازان و یا دفاع نسبت به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه حزب در کلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش یا انتخاب وکیل

9- پیشنهاد تغییر، توسعه و تحول در تشکیلات به اقتضای نیازها و شرح و وظایف آنها به شورای مرکزی

10- صدور بیانیه و اعلام مواضع در خصوص مسائل و جریان‌های داخلی، منطقه ای و بین المللی از طرف جمعیت جانبازان و نظارت بر بیانیه ها و مواضع استانی

۱۱- پاسخگویی در قبال تصمیمات، اقدامات و عملکرد جمعیت جانبازان و پی گیری مطالبات مصوب

12- تجمیع، صیانت و ثبت و ضبط اسناد، مدارک، صورتجلسات، فایل های متنی و صوتی و تصویری از طریق دبیرخانه جمعیت جانبازان مطابق آیین نامه مصوب

تبصره ۱ : انتصاب قائم مقام از بین اعضای شورای مرکزی با تایید نصف بعلاوه یک تا در غیاب وی وظایف دبیرکل را انجام دهد و انتصاب دبیران و مسئولین واحدها از بین اعضای جمعیت

تبصره 2 : دبیرکل گزارش مجموعه اقدامات و فعالیتهای جمعیت جانبازان را در پایان هر سال شمسی جهت بررسی در اختیار کمیسیون ماده ۱۰ قانون قرار خواهد داد.

 

ماده ۱۵ : بازرسان

بازرسان 2 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل از افرادی که آشنا به امور بازرسی می باشند تشکیل شده که توسط مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند. بازرسان میتوانند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند. بازرسان دارای وظایف زیر می باشد :

1- نظارت بر عملکرد شورای مرکزی و دبیرکل

2- نظارت بر عملکرد کمیته ها و واحدهای اجرایی جمعیت جانبازان

3- بررسی کلیه دفاتر، اسناد و اوراق مالی جمعیت جانبازان و ارائه گزارش آنها به مجمع عمومی

4- رسیدگی به گزارش های واصله در خصوص تخلفات اعضا و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی

5- بررسی صحت روند امور در راستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه جمعیت جانبازان

6- ارائه گزارش بازرسی اعم از روند حسن انجام کار یا تخلفات احتمالی ارکان به مجمع عمومی

7- بررسی گزارش سالانه شورای مرکزی (مالی و غیرمالی)

تبصره 1 : اعضای شورای مرکزی و خویشاوندان سببی و نسبی درجه یک از هر طبقه آنان نمی توانند به عنوان بازرس حزب انتخاب کردند.

تبصره ۲ : بازرسان نمیتوانند در هیچ یک از ارکان دیگر تشکل مسئولیت داشته باشند.

تبصره 3 : کلیه اسناد و مدارک جمعیت جانبازان اعم از مالی و غیرمالی در صورت درخواست بازرسان بدون قید و شرط باید به وسیله شورای مرکزی جهت بررسی در دسترس آنان قرار گیرد

 

ماده ۱۶ : مسئولین شعب استانی

حزب میتواند در صورت لزوم جهت گسترش فعالیت‌ها و اقدامات خود با کسب مجوز از کمیسیون در استانها شعبه تأسیس نماید.

تبصره 1 : مسئولین شعبه استانی حزب به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی انتخاب می گردد

تبصره ۲ : مسئولین شعب استانی می بایست در استان محل تأسیس شعبه مربوطه سکونت داشته باشند

تبصره 3: تجمیع و صیانت و ثبت و ضبط اسناد، مدارک، صورتجلسات، فایل های متنی و صوتی و تصویری از طریق دبیرخانه استانی مطابق آیین نامه مصوب

تبصره 4: ارائه گزارش های نوبه ای و مستمر از فعالیت های جمعیت در استان و شهرستان های تابعه

 

ماده ۱۷ : هیات اجرایی

هیات اجرایی متشکل از از مسئولین واحدهای اجرایی می باشد که از بین اعضای حزب توسط دبیرکل انتخاب خواهند شد و وظایف زیر را به عهده دارند:

1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی و موارد ارجاعی از سوی دبیرکل

2- برنامه ریزی و اداره امور اجرایی مربوطه و گزارش نوبه ای آن به دبیرکل

3- فراهم آوردن زمینه برگزاری مجمع عمومی پس از تصویب شورای مرکزی

4- واحدهای اجرایی عبارتند از:

واحد ترویج گفتمان انقلاب اسلامی

واحد روابط عمومی و رسانه

واحد سیاسی _ اقتصادی

واحد فرهنگی و اجتماعی

واحد تشکیلات و روشها

واحد امور ایثارگران

واحد امور مالی

واحد جوانان

واحد بانوان

فصل چهارم : نحوه ارتباط دبیرکل با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

 

ماده 18 : علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبیرکل موارد زیر را به کمیسیون ماده 10 احزاب ارسال می نماید:

1- گزارش برگزاری مجامع عمومی و گزارش دبیرکل به آن

2- کلیه بیانیه ها اطلاعیه ها و بولتن ها

3- یک نسخه از تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب ارکان

4- گزارش بازرسان

5- گزارش هرگونه اجتماع یا راهپیمایی که موجب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی برگزار می‌شود

6- گزارش اجمالی اقدامات مربوط به انتخابات و نتایج حاصله

7- گزارش تعداد اعضای جمعیت جانبازان و کاهش و افزایش آن به صورت سالانه

8- اعلام آمار دفاتر و شعب تشکیل شده به صورت سالانه

 

فصل پنجم : منابع مالی و درآمدی

ماده 19 : منابع مالی جمعیت جانبازان عبارتند از:

الف) حق عضویت اعضا

ب) کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

ج ) وجوه حاصل از فعالیت های قانونی انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه

د) کمک ها و یارانه های دولتی

ه) وقف، وصیت، حبس، نذر

تبصره 1 : جمعیت جانبازان هیچگونه اشتغال به عملیات تجاری، اعتباری و انتفاعی نخواهد داشت

تبصره 2 : دریافت هرگونه کمک مالی خارجی ممنوع میباشد

تبصره ۳ : هرگونه استفاده جمعیت جانبازان از منابع و امکانات دولتی ، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع میباشد.

 

ماده ۲۰ : کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور به امضا مسئول واحد امور مالی و دبیرکل و مهر جمعیت جانبازان معتبر خواهد بود.

 

ماده ۲۱ : کلیه درآمدها، منابع، مصارف و هزینه‌های جمعیت جانبازان در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی برای بررسی در اختیار کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار می گیرد.

تبصره ۱ : سال مالی جمعیت جانبازان منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه خرداد ختم می شود

تبصره 2 : کلیه درآمد ها و وجوه جمعیت جانبازان در حساب مخصوصی به نام جمعیت جانبازان نزد یکی از بانک های رسمی کشور نگهداری میشود.

 

فصل ششم : خاتمه فعالیت

ماده 22 : فعالیت جمعیت جانبازان در موارد زیر خاتمه می یابد:

1- انحلال طبق اساسنامه و اعلام به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

2- حکم دادگاه صالح مبنی بر انحلال

3- توقیف پروانه فعالیت از سوی کمیسیون ماده ۱۰

تبصره 1 : بدیهی است فعالیت حزب پس از رفع توقیف پروانه از سر گرفته خواهد شد

تبصره ۲ : در صورت توقیف پروانه فعالیت، جمعیت جانبازان اجازه هیچگونه فعالیتی نخواهد نداشت.

 

ماده ۲۳ : اصل بر فعالیت مستمر جمعیت جانبازان می باشد، با این وجود در صورت پیشنهاد دو سوم اعضای شورای مرکزی و تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی و پس از تصویب کمیسیون ماده ۱۰ جمعیت جانبازان منحل خواهد شد.

تبصره ۱ : در صورت انحلال جمعیت جانبازان امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت، زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده کمیسیون و نماینده دادستان محل انجام میشود.

تبصره 2 : هر نوع فعالیت با عنوان جمعیت جانبازان پس از انحلال ممنوع می باشد.

 

فصل هفتم : سایر مقررات

ماده ۲۴ : مکاتبات رسمی جمعیت جانبازان با امضای دبیرکل و یا قائم مقام وی و با مهر جمعیت جانبازان انجام می شود.

دبیرکل در حفظ سربرگ، مهر و نماد جمعیت جانبازان دارای مسئولیت قانونی میباشد.

 

ماده ۲۵ : اقداماتی که در مرامنامه و اساسنامه پیش‌بینی شده و نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز مربوطه قابل اجرا میباشد.

 

ماده ۲۶ : جمعیت جانبازان موظف است در صورتیکه در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نماید مسئولیت آن را پذیرفته و مراتب آن را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ برساند.

 

ماده ۲۷ : تاسیس هرگونه شعبه و دفتر خارج از کشور ممنوع میباشد.

 

ماده ۲۸ : مرامنامه و اساسنامه جمعیت جانبازان پس از صدور پروانه فعالیت به هزینه حزب در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شود.{jcomments on}

 

نوشتن دیدگاه

Security code تصویر امنیتی جدید

ارسال

تمامی حقوق محفوظ است.

امام خامنه ای امام خمینی
                 

 

 

Template Design:Dima Group